Nyheter Web-Shop Rapport-STHLM Fiske-Tips  


Uppdaterad:
2007-02-01

WEBSHOPEN

Trolling för dummies

Fisketips:

Lax vid i Nynäs

Fisket vid Ö:Muskö

Havsöring vid Vitsgarn

Havsöring på Gålö
 

 

 

 

Fisketips
Bild laddas

Regal Sportfiskes Trollingskola. Del.13:


Vad kan och inte kan ett EKOLOD

 

 

Visa mig en framgångsrik trollingfiskare som inte har ett ekolod i båten. Alla som sysslar med sportfiske från båt, och framför allt de som trollar inser tidigt att ekolodet är det viktigaste av alla instrument i båten.

Vi skall försöka bringa lite klarhet i vad ett ekolod kan och inte kan
för att bättre kunna tolka den information som ges, för den är långt ifrån solklar och lätt att tyda.

Vad kan ekolodet och vad använder man det till i första hand?

Det finns en viss övertro om vad man kan åstadkomma med ett ekolod. Framför allt bland de som inte fiskar, tycks ekolodet betraktas som någonting av fiskets doping och ett ojust medel att fånga fisken med.

När man har fiskat ett tag upptäcker man att detta med fiske inte var så enkelt. Man inser att det duger inte att söka fisken i blindo
och låta slumpen avgöra om det blir lax eller köttbullar till middag. En fiskare vill använda sin kunskap till att hitta och fånga fisken och sedan njuta av triumfen när man faktiskt har fångat fisk av annan anledning än tur och slump.

För att kunna utnyttja sin intelligens vid fiske, måste man kunna göra logiska val, och för att kunna göra logiska val måste man ha tillgång till information som grund för sina beslut. Det är här ekolodet kommer in. Till skillnad mot vad många tror så används ekolodet inte
i första hand till att söka rätt på just den fisk man avser att fånga. Att söka lax med ekolodet är teoretiskt möjligt men fungerar dåligt i praktiken p g a alla felkällor.

Vad ekolodet kan bidra med, är att vara dina ögon nedåt, så att
du kan observera miljön under vattnet och förekomsten av eventuella stim av betesfisk på platsen. Att 90 % av fisken finns i 10 % av vattenmassan är en sanning som stämmer väldigt väl, och det är med ekolodets hjälp, du kan hitta de rätta miljöerna där fisk kan förekomma.
Fiskaren måste veta vad han söker och kunna känna igen det på
lodets
skärm, när man stöter på det, för några solklara besked om det finns
lax
i vattnet eller inte, ger inte ekolodet av sig själv.

      Ekolodet används till främst tre saker:

1.
Att observera djup och bottentopografi för att kunna avgöra om det här är ett ställe där laxen skulle kunna trivas.

2. Till att undvika att köra redskapen i botten eller att köra båten på grund.

3. Att kunna lokalisera ställen där det förekommer mat för laxen.

Ekolodet är ett mycket trubbigt verktyg. Det är inte en TV-bild av undervattensvärlden man får på skärmen. De tekniska och fysikaliska begränsningarna sätter mycket definitiva gränser för hur mycket och vad
ett ekolod kan upptäcka och presentera för användaren. Som användare
måste man vara medveten om teknikens begränsningar och möjliga felkällor
för att inte bli "lurad" av ekolodet och tro sig se något annat än vad det
egentligen är. Syftet med denna artikel är att klargöra tekniken bakom för
att kunna dra rätt slutsatser av det som ekolodet visar för oss.

Vatten är ett besvärligt medium för kommunikation. Ljus har en mycket
begränsad räckvidd i vatten och elektromagnetiska vågor för
radiokommunikation likaså. Det minst dåliga av alla kommunikationssätt
under vatten är ljud. Som namnet ekolod antyder, handlar det om att
sända
iväg en kort ljudstöt och vänta på ett eko från ett föremål som ljudvågen
stöter på.
Ett ekolod behöver således bestå av en högtalare, en mikrofon och en
apparat som reagerar när ekot kommer. Avståndet till det föremål som
ekot kommer ifrån, beräknas med tidsfördröjningen mellan utsänd ljudstöt
och eko. Ljudhastigheten är ca 1500 m/s i vatten.

"Högtalaren och mikrofonen" består av en och samma komponent och
kallas för givare. Givaren består av en kristall som böjer sig när den
utsätts
för en elektrisk ström. Om strömmen sedan växlar riktning kontinuerligt (växelström), så får den kristallen att böja sig fram och tillbaka precis
som
en högtalare. Från ekolodet kommer alltså en mycket kort växelströmstöt
med ca 200 000 Hz frekvens, och den får givaren (kristallen) att svänga
med samma frekvens.

Från givaren går det nu ut en ljudstöt på 200 000 Hz igenom vattnet
mot botten. Givaren fungerar även som mikrofon. Böjer man kristallen

alstrar den en ström. När ekot når givaren så sätts den i rörelse av
ljudvågen och alstrar en ström som ekolodet i sin tur registrerar.

      I grova drag är det så här det fungerar och sammanfattar man det så ser det ut så här:

1.
Utsändning av ljudpuls och tidtagning startar.

2. Väntan på eko. Tidtagning pågår. (ljudet går med 1500 m/s).

3. Registrering av eko och kalkylering av avstånd med hjälp av tiden.

Så upprepas allt igen. Observera att det enda man kan få ut av ekot som
kommer är avståndet till föremålet och styrkan på ekot.

Man kan inte avgöra vilken riktning ekot kommer ifrån, eller om det är flera samtidiga ekon från flera föremål på samma avstånd eller från ett stort.
En mer sammanhängande bild måste byggas upp av en serie lodskott. Eftersom man måste vänta på ett eko innan man kan sända iväg nästa tar hela processen lite tid, innan man får en sammanhängande bild av flera lodskott.
Bild laddas...


Givare
Det som karaktäriserar en givare är dess givarvinkel. Ljudpulsen som
lämnar givaren breder ut sig i form av en lob med en viss vinkel.
Beroende
på hur givaren konstrueras kan man få ljudutbredningen mer eller
mindre koncentrerad, och gränserna anges med ett gradtal för givaren.
Man
definierar givarens vinkel mellan värden där känsligheten har avtagit
med
ett visst värde i decibel eftersom gränsen inte är definitiv utan avtar
gradvis i sida.

De vanligaste vinklarna ligger från 8-20 grader och givare med olika
vinklar finns oftast att köpa som tillbehör. De vidare vinklarna runt 20
grader lämpar sig mest för användning på grundare vatten. Den vidare
givaren får ett större "synfält" men får det på bekostnad av en sämre djuptagningsförmåga.
De smala givarna med vinklar nedåt 8 grader "tar" mycket bättre på
djupt vatten men "ser" i gengäld lite mindre eftersom man måste i
princip
köra rakt över fisken för att lodet ska registrera detta.Givarens
"synfält",
som anges av givarvinkeln, har inga skarpa gränser, utan avtar gradvis
från mitten och utåt.

Ett fenomen av det här med avtagande känslighet i sidled är att en
liten fisk som står rakt under givaren ger ett starkt eko, medan en stor
fisk som befinner sig i lobens utkant ger ett svagt eko. Fisken som nås
av lobens utkant en kortare tid träffas av färre lodskott och ger en
kortare båge. Resultatet blir att ekolodet visar den lilla fisken större än
den stora fisken på skärmen.

Bild laddas...

Att föremål som t ex fiskar visas som "bågar" förklaras av givarens
vida "synfält". Fisken befinner sig på "A" avstånd från givaren, när
den når synfältets utkant. Vid nästa lodskott befinner sig fisken på "B"
avstånd och när fisken befinner sig rakt under givaren är avståndet
som minst, "C". På vägen ut ur synfältet upprepas avstånden "B" och "A"
igen.

Detta blir en avstånds variation i form av en båge under den tid som fisken befinner i givarens synfält. Bågen är alltså inte en bild av fisken där ”A” skulle vara en ände av fisken, ”C” mitten på fisken och det sista ”A” den andra änden av fisken.
Bågen består av fem ekon av hela fisken och inte delar av den. Bågen är således inte en avbild av fiskens form på något sätt.
Bild laddas...

Bildskärmen
Ekolod utrustas med skärmar av olika storlek, upplösning, antal gråskalor
och i vissa fall även med färg. Bildskärmen är den absolut dyraste enskilda komponenten i ett ekolod och därför är skärmens kvalitet den faktor som
påverkar priset mest. Den information som ekolodet visar användaren sker
nästan uteslutande med flytande kristallskärmar (LCD).

Bildskärmen delas in kolumner där varje kolumn visar resultatet av ett
lodskott. För varje lodskott stegas bilden ett steg åt vänster och på det
viset byggs så småningom en hel skärmbild upp av en serie lodskott.Som
redan namndes tidigare kan tekniken bara hantera ett lodskott i taget,
därför att bara kolumnen till höger är färsk och resten av skärmen visar
då resultatet av tidigare lodskott och är historia. Hastigheten med vilken
skärmen stegas, beror på väntetiden för ett eko.
Väntetiden blir naturligtvis olika beroende på hur djupt det är och därför
kommer skärmen att "gå olika fort" om man lodar på grunt eller djupt vatten.
När man passerar över ett föremål så bestäms dess längd på skärmen av
en enda sak, nämligen antalet lodskott i följd som träffar föremålet. Det
här ger upphov till väldigt olika resultat på skärmen beroende omständigheter.

Vi betraktar en och samma fisk på samma djup under olika
omständigheter med båten i rörelse, se bilderna nedan
.

Bild laddas...

Bilderna avslöjar att längden på bågen knappast ska tolkas som längden
på fisken. Fisken kan uppehålla sig olika lång tid i loben beroende på om
den rör sig, i vilken riktning den rör sig samt om den passerar loben på det
bredaste stället i mitten eller bara stryker utkanten av loben.
Det enda som kan ge en viss indikation av fiskens storlek är bågens
tjocklek och ekots styrka (om lodet kan visa det), men det här förutsätter
förstås att fisken passerar igenom mitten på loben.
Bågarna i exemplet är lika idealiska som i butikens simulator. I verkligheten
är det sällsynt med perfekta bågar. Fisken rör sig och förflyttar sig en aning
mellan varje lodskott och båten rullar. I verkligheten blir bågarna ganska
skakiga och oregelbundna.

Själva ekolodet
Ekolodet består i princip av en anordning som genererar en växelström som
driver givaren och en mottagare som tar emot och behandlar den signal
som givaren returnerar när ekot kommer. Den strömstöt som driver givaren karaktäriseras av frekvens, pulslängd och effekt.

Frekvensen på ljudpulsen som ekolodet arbetar med påverkar lodets egenskaper. Hög frekvens, 200 000 Hz eller mer medger en god detaljseparation. Lod som arbetar med lägre frekvenser, runt 50 000 Hz har en överlägsen djuptagningsförmåga, men har svårare att registrera mindre föremål som t ex fisk. I sportfiskelod väljer man den högre frekvensen för att kunna se mer detaljer som t ex fisk.

Pulslängden (=ljudstötens längd) påverkar också detaljseparation och djuptagningsförmåga. Lång puls tar djupet bra medan en kortare puls medger en bättre detaljseparation. Normalt ändras pulslängden automatiskt av ekolodet beroende på djupet.

Effekten är en enkel parameter att förstå, hög effekt är bra kort och gott. En viss förvirring kan däremot uppstå i hur fabrikanterna mäter effekten. Beroende på vilken mätnorm man använder får man olika effektvärden på likvärdiga ekolod. Två olika sätt att ange effekten förekommer, RMS (root-mean-square) och P-P (peak-to-peak). I siffror skiljer det faktor 8 mellan de här två normerna. Om man multiplicerar ett RMS värde med 8 får man motsvarande värde i P-P. Bra att veta när man ska jämföra effekter angivna med olika mätnorm.

Förutom allt detta innehåller ekolodet en hel del processorkraft, minnen
med mera för att för att styra processen, behandla data, styra bildskärm
och allt det andra.

Vad är vad på skärmen?
Nu när vi har klarat ut åtminstone de största möjligheterna till feltolkning
av det som ekolodet visar och fått en hälsosam skepsis till det vi ser, kan
vi titta på en någorlunda typisk skärmbild och analysera den.

Av bilden framgår att vi trollar i 2 knops fart från ett område med plan
och mjuk botten och närmar oss ett grund. Vi har just nu 40 meter vatten
under kölen och båten befinner sig mitt över det lilla stim av fisk som vi ser
bara en del av i höger skärmkant.

Bild laddas...

Högst upp i bild framträder ytstörningar. Detta är störekon från bland
annat vattenytan och själva båten och är således inte fisk eller något
annat intressant. Ett filter kan reducera detta. På ca 15 m djup precis
ovanför språngskiktet befinner sig en större fisk. Gudarna vete vad det
är, men bara det faktum att en större fisk befinner sig i den fria
vattenmassan ger hopp om en pelagisk rovfisk, som lax eller öring.

Språngskiktet framträder tydligt på skärmen och blir typiskt kraftigare
och böjer uppåt vid branten. Ett par stim av småfisk står i branten. De
här stimmen tillsammans med den enstaka större fisken gör platsen
högintressant. Platsen markeras med GPS:en och vi kommer att passera
här ett antal gånger med riggarna på olika djup och kanske även med
olika betesuppsättningar. En enstaka mindre fisk står i brantfoten,
fiskens läge vid botten gör den ointressant för oss eftersom lax sällan
befinner sig där och är troligen något annat.
Vi ser också av bilden att botten övergår från mjuk botten med
diffust eko till en hård botten med skarpare eko när vi närmar oss
grundet.

Det vi ser på bilden är ett ganska typiskt scenario. I anslutning till
grund och särskilt i branterna förekommer det ofta liv. Det är dock
ganska svårt att dra definitiva slutsatser om vad som är vad men bara
det faktum att det förekommer mycket liv i vattnet omkring det djup där
laxen brukar vara är goda nyheter.

Ekolodets övriga funktioner
Ekolod utrustas med ett antal finesser och funktioner av varierande
värde för fiskaren.

      Logg
Fartmätare som kräver att en givare installeras. En viktig funktion för trollingfiskare eftersom man behöver ha bra koll på farten. Precisionen i den här typen loggar beror helt på hur bra man lyckas med placeringen av givaren. Med en lyckad placering kan man få en acceptabel precision.

Vattentemperaturmätare
Temperarurgivaren är oftast integrerad med loggivaren. Temperaturgränser är ofta tillhåll för lax och öring. Temperaturen i vattnet avslöjar också i viss mån på vilket djup det lönar sig att fiska. En av de mer värdefulla funktionerna för en trollingfiskare.

Filter
Ekolod utrustas med olika typer av elektroniska filter för behandling av ekot. En hel del störkällor finns som gärna gör bilden svårtydd och otydlig. En typ av filter undertrycker starka ekon från det översta vattenlagret och en annan undertrycker enstaka ströekon som gärna fyller skärmen. Alla filter bidrar på något sätt till att göra bilden mera klar men som ordet filter antyder filtreras någonting bort. Ett filter ska gå att stänga av och dess verkan bör kunna justeras av användaren. Filter ska alltid ställas in på den lägsta verkan som ger en acceptabel bild annars tar filtret bort även sådant som man vill se.

Fisksymboler
En funktion utan värde för en fiskare, kan möjligen roa barnen en stund. Att låta ointelligent elektronik ersätta skärmens bild med fisksymboler ersätter en redan svårtydd information med en vilseledande.

Larm
Ett ställbart grundvattenlarm är användbart vid trolling. Hjälper användaren att observera grund innan djupriggsänkena går i botten eftersom man inte kan övervaka ekolodet och djupet hela tiden. Minskar stressen vid fiske i vatten med stora djupvariationer.

Zoom
Del av djupområdet kan förstoras upp på en del av skärmen. Bra funktion särskilt vid fiske på stora djup då bilden annars blir väldigt komprimerad.

Allmänna råd och tips
Givarens montering avgör ekolodets prestanda. Montera givaren på ett
sådant sätt att den går att flytta och justera ifall den första placeringen
inte blev så lyckad. Detta gäller i högsta grad även givaren för loggen.

Använd filterfunktionerna så sparsamt som det bara går. Ställ
filtervärdena på lägsta acceptabla filtrering eller stäng av dom när filter
inte behövs.

För att kunna se fisk på skärmen måste ekolodets känslighet ställas högt.
Öka känsligheten tills skärmen börjar att fyllas av störningar och minska
sedan känligheten bara precis så mycket att skrämen blir tydbar.
Inställningarna blir bäst om man kopplar från all automatik och kör både
djupområde och känslighet manuellt.

Till synes likvärdiga lod av olika fabrikat kan skilja väldigt mycket i pris.
Vad betalar jag för? Kvalitetsparametrar märker man först efter en tids
användande. Mer genomtänkta funktioner anpassade för just målgruppen sportfiskare och väderbeständighet är saker man inte upptäcker genast.
Fabrikanter som har tillverkat produkter för just sportfiskare har med tiden
lärt sig vad kunderna vill ha och ser till att ekolodet har allt en fiskare önskar.

Det kunnandet är värt en extra slant för det ger en trygghet i att lodet
lämpar sig för fiske och inte är behäftad med retsamma brister.

AV TAPANI "TAPSA" FILPPULA, för Regal Sportfiske, tel: 08-710 80 00.

.

 

 
COPYRIGHT: Regal Sportfiske. All form av kopiering förbjuden, alla rättigheter förbehållna...
NYHETER  |  WEB-SHOP  |  RAPPORT-STHLM  |  FISKE-TIPS  |  TÄVLING  |
Regal Sportfiske  -  Hamnvägen 3  -  143 30 Vårby (Stockholm) Öppet: vardag 09.30-18.00, Lördag 10.00-15.00
Telefon: 08 - 710 80 00  -  Telefax: 08 - 710 68 68  -  E-post: sportfiske@regalmarin.se